loader image

Chính sách bảo mật

Chính Sách Bảo Mật Tại Website www.hoang.top

Hoàng TOP (tôi) hiểu rằng khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn các cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ hoặc hợp tác kinh doanh với tôi (sau đây gọi là Bạn) rất quan tâm đến việc những thông tin cá nhân đã tin cậy cung cấp cho tôi được bảo mật và sử dụng ra sao. Tôi rất trân trọng sự tin tưởng đó và cam kết rằng những thông tin này sẽ được tôi nỗ lực tối đa để bảo mật. Hoàng TOP đảm bảo sẽ sử dụng thông tin của Bạn một cách hợp lý, có cân nhắc để không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ và đem lại hiệu quả cao nhất cho khách hàng.

1. Thu thập thông tin khách hàng
2. Sử dụng thông tin
3. Chia sẻ thông tin

Lưu ‎ ý:

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của Hoàng TOP chỉ được áp dụng tại trang web của tôi www.hoang.top. Nó không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba khác đặt quảng cáo hoặc có liên kết tại trang web của tôi. Tôi đề nghị bạn tham khảo và phân biệt rõ sự khác biệt trong chính sách bảo mật thông tin khách hàng của những website này.