loader image

Điều khoản sử dụng website

Điều Khoản Sử Dụng Website www.hoang.top

Hoàng TOP (tôi) duy trì Website này như một dịch vụ cung cấp cho khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn các cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ hoặc hợp tác kinh doanh với tôi (sau đây gọi là Bạn). Khi sử dụng Website này và bất kỳ sản phẩm/dịch vụ nào tại đây (sau đây gọi là Dịch vụ) có nghĩa là Bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản Điều khoản sử dụng này. Ngoài ra khi sử dụng các Dịch vụ cụ thể của tôi, Bạn phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho Dịch vụ đó theo từng thời điểm.

1. Sử dụng hợp pháp
2. Sự tuân thủ
3. Liên kết website của bên thứ ba
4. Quyền sở hữu trí tuệ
5. Loại trừ trách nhiệm
6. Bồi thường
7. Truy cập vào khu vực có mật khẩu
8. Chính sách bảo mật
9. Sửa đổi Điều khoản sử dụng